›› Strona Główna ›› Aktualności ›› Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley -Mikroprzedsiębiorcą Roku 2012

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley -Mikroprzedsiębiorcą Roku 2012

Zwycięzcą VIII edy­cji kon­kursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley z Koszalina. Kapituła przy­znała rów­nież wyróż­nie­nia w trzech kate­go­riach po 15 000 zł każde.

 

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest orga­ni­zo­wany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat. W tym roku, po prze­analizowa­niu 215 zgło­szeń, kapi­tuła zde­cy­do­wała, że główna nagroda i tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012” trafi do Urszuli Kurtiak i Edwarda Ley z Koszalina, wła­ści­cieli Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley.

 

Wydawnictwo Kurtiak i Ley od ponad 20 lat wydaje książki kolek­cjo­ner­skie dla biblio­fili. Są one dru­ko­wane w limi­to­wa­nych nakła­dach, na czer­pa­nych i zdo­bio­nych papie­rach, w wielu języ­kach świata. Unikatowe książki wydaw­nic­twa zama­wiane były mię­dzy innymi przez Kancelarię Prezydenta i Premiera RP dla Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także głów państw ze świata.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie Fundacji Kronenberga przy banku CITI Handlowy.

Na poniższym filmie można zobaczyć coś bardzo interesującego i pokrzepiającego Zobacz>>

W Panoramie TVP2 na 14,24 minucie mona zobaczyć również bardzo interesujący reportaż>>>